ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepassing

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met SCHEVENELS PROJECT INTERIEURS b.v.b.a. met maatschappelijke zetel te B-3550 HEUSDEN-ZOLDER, Dellestraat 49 (hierna kortweg genoemd SCHEVENELS), behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, en dit van het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip ter kennis werden gebracht van de medecontractant. Deze voorwaarden worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door onze medecontractanten, zelfs indien onze algemene voorwaarden in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden van aanneming, aan- of verkoop. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere voorwaarden niet uit. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane verbintenissen verbinden ons eerst dan wanneer zij door ons bevestigd werden. De uitvoering van elke aanvaarde opdracht is strikt beperkt tot het bestek, materiaal en/of dienst dewelke uitdrukkelijk in de overeenkomst aangeduid.

Artikel 2 - Bestellingen

Elke bestelling heeft slechts een bindend karakter nadat ze uitdrukkelijk aanvaard werd door SCHEVENELS. Bestellingen kunnen niet éénzijdig worden opgezegd door de medecontractant. Wanneer de klant zijn bestelling toch annuleert alsook indien hij het contract verbreekt is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met minstens €200 als vergoeding voor administratieve kosten. Van dit bedrag zal, indien er een voorschot gestort werd, het verschuldigde bedrag afgetrokken worden.  Dit alles zonder nadeel te berokkenen aan het recht van SCHEVENELS om de volledige herstelling van de schade te eisen. Wanneer echter bij de opmeting van de uit te voeren werken, technische problemen worden vastgesteld waarvan SCHEVENELS niet op de hoogte was op het ogenblik van het aanvaarden van de bestelling, kan het order door SCHEVENELS alsnog worden geweigerd. Evenzo kan SCHEVENELS op ieder ogenblik de productie wijzigen als zij dit nodig acht om technische of andere redenen. Dit zal meegedeeld worden aan de medecontractant. SCHEVENELS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan de medecontractant, de bestelde koopwaren of uit te voeren werken te laten leveren of uitvoeren door derden.

Artikel 3 - Offertes

Offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken, waarna zij eventueel onderhevig zijn aan prijswijzigingen. De offertes zijn steeds opgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de medecontractant, zijn vertegenwoordig of architect. Indien de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden of omstandigheden tijdens de uitvoering verschillen van deze dewelke zijn voorzien in de overeenkomst, zal er een prijsaanpassing plaats vinden. De betaling van een voorschot is steeds voorzien in de overeenkomst en SCHEVENELS is slechts gebonden na betaling van het overeengekomen voorschot. Overhandigde stalen zijn slechts ter aanduiding gegeven en kunnen wat kleurverschil betreft wat afwijken van de geleverde materialen.

Artikel 4 - Prijzen

De éénheidsprijzen van SCHEVENELS houden geen rekening met speciale omstandigheden. Werken in meer worden steeds afzonderlijk aangerekend. Aldus zal een supplement verschuldigd zijn wanneer de kosten veroorzaakt wordt door niveauverschillen, gebrek aan degelijke ondervloer, onregelmatige afmetingen enz. Bij wijziging in de hoeveelheid van de geleverde materialen en/of prestaties om welke reden dan ook wordt het verschil verrekend aan de opgegeven eenheidsprijzen. Opmetingen gebeuren volgens de officiële code voor meting van gebouwen. Herstellingskosten welke hun oorzaak niet vinden in een fout van SCHEVENELS vallen steeds ten laste van de bouwheer. De uitgevoerde werken zijn in regie, behalve wanneer het tegendeel is bedongen. In de uurlonen worden tevens de tijd van verplaatsing heen en weer verrekend. Indien tussen de datum der overeenkomst en de levering de fabrieksprijzen of loonkosten gestegen zijn, zal er een aanpassing gebeuren, in casu een verhoging van de overeengekomen prijs. Zo ook indien de werken buiten de wil van SCHEVENELS om niet binnen de door SCHEVENELS vooropgestelde leveringstermijnen kunnen uitgevoerd worden. Alle taksen en heffingen zijn ten laste van de medecontractant. Ingeval van verhoging van invoer- rechten, koersschommelingen en taksen met meer dan 5% worden onze prijzen in dezelfde mate aangepast. Prijzen vermeld op de offerte kunnen te allen tijde worden herzien en dit volgens de formule: P=p(0,4s/S+0,4i/I+0,2) met basisindexen S en s. Onze offerteprijzen zijn steeds gebaseerd op de aan ons verstrekte informatie door de medecontractant.

Artikel 5 - Leveringstermijn

De door ons gestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend en zonder verbintenis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een vertraging in de levering of uitvoering der werken kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van eender welke schadevergoeding, de opzegging van de overeenkomst  door de medecontractant of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtvaardigen. Indien door toedoen van de medecontractant de termijnen overschreden worden, heeft SCHEVENELS het recht een schadevergoeding te vorderen. SCHEVENELS behoudt zich het recht voor een levering op te schorten of te weigeren, bij niet betaling op de vervaldag van een andere levering aan dezelfde medecontractant. Bij afhaling worden de goederen geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

De verzendingen gebeuren op risico van de medecontractant, zelfs bij franco leveringen. Het lossen gebeurt steeds vanop een harde en goed berijdbare weg. Beschadigingen die ontstaan aan verhardingen bij het lossen zijn nooit en laste van SCHEVENELS.

Indien afhaling der materialen door de medecontractant werd bedongen en deze afhaling niet geschiedt binnen de afgesproken levertijd is SCHEVENELS gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen onverminderd het vorderen van een vergoeding voor de aldus ontstane materiële en administratieve werkvermeerdering. Geleverde goederen of gedeeltes hiervan worden niet teruggenomen. Indien het uitzonderlijk toch toegestaan zou worden gebeurt dit aan 60% van de gefactureerde waarde. Het verschil dekt de door SCHEVENELS geleden administratie- en behandelingskosten.

Artikel 6 - Klachten

Om geldig te zijn, moet elke klacht, zowel aangaande door ons of door onze gevolmachtigden gedane leveringen van goederen of uitgevoerde werken, kwaliteit of hoeveelheid, ons per aangetekend schrijven bereiken binnen de 8 dagen na datum der levering of uitvoering der werken. In elk geval dient de vervoerder onmiddellijk na levering of uitvoering der werken gecontacteerd te worden. In dat geval zal SCHEVENELS nota nemen van het haar per aangetekend schrijven ter kennis gebrachte afwijkingen, fouten en/of gebreken. SCHEVENELS zal alsdan, in overleg met de medecontractant, en voor zover zij akkoord gaat met de geformuleerde klacht, overgaan tot de herstelling van het geleverde of gepresteerde zonder daarom noodzakelijk gehouden te zijn het geleverde of gepresteerde in zijn geheel te vervangen.

Artikel 7 - Protest op facturen

Protest aangaande de opstelling en inhoud van onze facturen zijn slechts geldig indien ze gebeuren uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig op de redenen van het protest te sommen. Tevens dient de medecontractant in dit geval de omvang van het protest in geldwaarde uit te drukken. Het protest voornoemd geschiedt enkel bij aangetekend schrijven aan SCHEVENELS PROJECT INTERIEURS b.v.b.a., Dellestraat 49, B-3550 Heusden-Zolder. Ingeval van protest echter blijven de factuurbedragen waarop het protest  niet van toepassing is opeisbaar op de vervaldag vermeld op de factuur en worden zij vermeerderd met intresten en schadevergoeding. De datum van ontvangst van de factuur wordt bewezen door de factuurdatum vermeerderd met één werkdag voor nationale verzendingen, 5 dagen voor internationale verzendingen. Het tegenbewijs hiervan behoort aan de medecontractant.

Artikel 8 - Waarborg

Op meubilair en installaties, welke geleverd of uitgevoerd worden in openbare dans- en/of drankgelegenheden waar de risico 's van beschadiging door derden voor de hand liggen, wordt geen waarborg verleend. Vallen eveneens buiten elke vorm van garantie: fouten en/of gebreken te wijten aan: vochtigheden der muren en/of lokalen; het niet regelmatig bewoond zijn van de lokalen; het onkundig behandelen, zoals het aanwenden van slechte of daartoe niet bestemde onderhoudsproducten, het plaatsen van verwarmingsinstallaties op een korte afstand, het te overvloedig aanwenden van water enz. Waterschade wordt van elke garantie uitgesloten. De waarborg is pas in voege na volledige betaling van de door SCHEVENELS gefactureerde goederen. Kleurverschillen met betrekking tot materialen van natuurlijke oorsprong kunnen nooit aanleiding geven tot enige klacht. Geen enkele klacht kan worden aanvaard op 2 de  keuzen, mindersorteringen, loten, opruimingen, of andere soortgelijke benamingen. Geen enkele klacht kan worden aanvaard voor door de medecontractant reeds verwerkte materialen met zichtbare gebreken. SCHEVENELS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de werktechnieken die de medecontractant of diens medecontractant worden opgelegd. Alle verplaatsingskosten worden in rekening gebracht aan €0,40 per kilometer, met een minimum van €15.  Het vervangen van een onderdeel verlengt de waarborg niet. Elke wijziging of het aanbrengen van nieuwe, niet oorspronkelijke elementen maakt de waarborg ongeldig.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Mogelijke beschadigingen aan de geleverde koopwaren te wijten aan elementen waaraan SCHEVENELS volledig vreemd is, als: de werking van het gebouw, trillingen, chemische invreting, enz. kunnen niet ten laste van SCHEVENELS worden gelegd. Bij beschadiging veroorzaakt door slecht onderhoud of door gebruik van bijtende of schadelijke producten, kan de medecontractant geen verhaal laten gelden ten opzichte van SCHEVENELS. Gebreken of vervormingen van gebruikte grondstoffen die onderhevig zijn aan natuurlijke werking kunnen ons niet ten laste gelegd worden. SCHEVENELS is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, welke middelijk of onmiddellijk door schuld van haar personeel, uit een gebrek of fout in het ontwerp, de bouw of materialen zou kunnen ontstaan. De medecontractant heeft geen enkel verhaal jegens SCHEVENELS wegens het aanwenden van brandbare materialen of grondstoffen. Worden ondermeer als overmacht aanzien waardoor SCHEVENELS van alle schadevergoedingen en van iedere verantwoordelijkheid ontslagen is: een volledig of zelfs gedeeltelijke staking of lock-out, ongevallen, branden, machineaverij, vorst, gebrek aan grondstoffen, en in het algemeen elke gedwongen vermindering die zich zou voordoen in de arbeid en/of productie hetzij bij onze leveranciers, hetzij bij SCHEVENELS. De aansprakelijkheid van SCHEVENELS is beperkt tot het vergoeden van de directe schade, die te wijten is aan onze zware fout of bedrog van één van onze aangestelde, of het foutief (of niet) uitvoeren van een hoofdverbintenis van de overeenkomst behoudens ingeval van overmacht. Onverminderd hetgeen hiervoor werd bepaald kan de aansprakelijkheid van SCHEVENELS niet verder gaan dan ten belope van het overeenkomstig bedrag hetwelk nodig is om in de vervanging van de door SCHEVENELS geleverde materialen te voorzien. We kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade. Elk schadegeval moet ons binnen de acht dagen na haar ontstaan, schriftelijk ter kennis gebracht worden, waarin deze schade ook  wordt begroot. Geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan ons ten laste worden gelegd.

Artikel 10 - Betaling

SCHEVENELS is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfacturen op te stellen naargelang van de vordering van de door haar uitgevoerde werken en/of geleverde goederen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder disconto of korting, noch schuldvergelijking, uiterlijk binnen de 30 dagen na de factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van SCHEVENELS ongeacht de wijze van betaling. Indien betalingsfaciliteiten worden toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst, hetzij afbetaling, hetzij acceptering van wissels, wordt nog uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen wissels of termijnbetalingen met zich mee brengt. Eventuele gestolen overeenkomsten mogen door SCHEVENELS in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd, met een schadevergoeding, ten laste van de medecontractant, zoals hierboven bedongen. Geen enkele vertraging tot betaling kan in overweging worden genomen, zelfs niet onder voorwendsel dat de medecontractant  zelf niet zou worden betaald door de diensten van de staat of door derden, ongeacht om welke reden ook. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijke betwiste levering of uitvoering der werken als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet wordt betwist uit te stellen hetgeen overigens tevens geldt ingeval de medecontractant het materiaal dat tot zijn beschikking wordt gesteld, niet afhaalt. Ook vertraging in de werken welke niet aan SCHEVENELS te wijten zijn geven geen recht tot inhouding van betaling evenmin als wijziging in het oorspronkelijk contract, bijwerken of nog uit te voeren herstellingen. Tenzij schriftelijk bedongen is geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere toegelaten. Trekking en/of aanvaarding van een wisselbrief kan niet ten nadele van SCHEVENELS gelden als een schuldvernieuwing of afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Bij niet betaling van het volledig bedrag van de factuur, of bij betaling van een gedeelte van het factuurbedrag, of indien de medecontractant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zal op en vanaf de vervaldag, het nog verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd worden en dit zonder ingebrekestelling, zal op en vanaf de vervaldag, zijnde 30 dagen te rekenen van de factuurdatum, het nog verschuldigde bedrag vanaf de daarop volgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een intrest overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zijnde een intrest tegen de in dit artikel aangehaalde referentie-intrestvoet, vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, zijnde per 1.1.2005, 9,5 %. Door niet te betalen op de vervaldag of het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen erkent onze medecontractant een contractuele fout te begaan en SCHEVENELS hierdoor schade te berokkenen. Deze schade wordt vanaf de vervaldag onherroepelijk en forfaitair geschat op 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van €200. Deze schadevergoeding wordt opeisbaar op de vervaldag van de factuur. Voor de berekening van de verwijlintresten wordt een begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Ieder gebrek aan betaling, hoe gering ook, met betrekking tot een andere overeenkomst, zal onmiddellijk en van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling al de door de klant verschuldigde bedragen opeisbaar stellen. Deze onmiddellijk opeisbaarheid zal eveneens van toepassing zijn op onze nog niet vervallen schuldvorderingen, zelfs indien er een wisselbrief in betaling wordt gegeven. Bij niet betaling op de vervaldag behoudt SCHEVENELS zich het recht voor zonder verwittiging de levering of uitvoering der werken op te schorten tot alle betalingen voldaan zijn. Indien het krediet van de medecontractant een minder goede keer krijgt, behoudt SCHEVENELS zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen, aan de medecontractant waarborgen voor de goede uitvoering der verbintenis te vragen. Ingeval de medecontractant ons geen voldoening schenkt heeft SCHEVENELS het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. SCHEVENELS is te allen tijde gerechtigd het geheel of een gedeelte van zijn schuldvorderingen op de medecontractant over te dragen aan derden. Alle vervolgings-, gerechtskosten en buitengerechtelijke inningskosten vallen ten laste van de medecontractant dewelke huidige algemene voorwaarden overtreedt.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

De door SCHEVENELS geleverde goederen worden, in afwijking van artikel 1583 B.W., pas eigendom van de koper na totale betaling van de verkoopprijs, intresten, schadevergoeding en kosten. Bij betaling met cheque of wissel gebeurt de eigendomsoverdracht slechts na definitieve incasso van de bedragen. De risico 's gaan echter dadelijk over op de medecontractant van het ogenblik dat de goederen onze magazijnen hebben verlaten. Tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht zal de medecontractant het recht verliezen om welke reden ook een schadevergoeding te eisen van SCHEVENELS.

Artikel 12 - Diverse bepalingen

De werken worden uitgevoerd volgens de schets, door SCHEVENELS opgemaakt en de daarop vermelde maten waarop ook de voorziene nutsleidingen worden aangeduid. Enkel dit plan komt in aanmerking bij het uitvoeren der werken. De medecontractant dient er steeds zorg voor te dragen dat geen nutsleidingen worden geplaatst op de plaats waar de door SCHEVENELS te leveren materialen dienen te worden geplaatst. Indien dit toch gebeurt moet dit onverwijld worden meegedeeld aan SCHEVENELS dewelke in dit geval aanpassing van het werkingsplan kan eisen. SCHEVENELS is enkel verplicht de op plan voorziene bevestigingen aan de muren uit te voeren indien deze geplaatst zijn, een dikte hebben en uit materiaal bestaan zoals po plan aangeduid. De medecontractant is verantwoordelijk voor het tijdig bekomen der wettelijk vereiste vergunningen voor het uitvoeren der werken. Het niet aanvaarden van een project door de bevoegde overheid bevrijdt de klant niet van zijn verplichtingen tegenover SCHEVENELS. De medecontractant staat in voor het vrij van kosten leveren van electriciteit en water op de werf tijdens de uitvoering der werken. Tevens dient een gemakkelijke toegang voorzien te zijn. In geval het personeel van SCHEVENELS in de normale uitvoering van de werken, zoals vermeld in de offerte of de overeenkomst, belet wordt, zal een schadeloosstelling van toepassing zijn op basis van de verloren tijd aan €40 per uur/werkman. SCHEVENELS kan na het beëindigen der werken de oplevering ervan aan de medecontractant vragen. Behoudens andersluidend beding staat SCHEVENELS niet in voor de opruimings- en opkuiswerken. Ingebruikname door de medecontractant houdt automatisch de oplevering en de aanvaarding der werken in. Bij overlijden van de medecontractant of ontbinding van de vennootschap, heeft SCHEVENELS de keuze om het contract te ontbinden, of de uitvoering te eisen van de rechtsopvolger(s) van de medecontractant. Bij faling of gerechtelijk akkoord, dat plaats heeft alvorens de levering of uitvoering der werken is gebeurd, zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden en zal de medecontractant het recht verliezen om welke reden ook een schadevergoeding te eisen van SCHEVENELS. In dat geval echter zal de medecontractant een vergoeding als bij annulatie of verbreking verschuldigd zijn aan SCHEVENELS, overeenkomstig artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 - Bevoegdheid

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alleen de rechtbank van Hasselt is bevoegd voor alle geschillen.